Segmentacja rynku finansowego

Pierwsz膮 z nich jest Komisja Nadzoru Finansowego, kt贸rej zakres obowi膮zk贸w zosta艂 poruszony w dalszej cz臋艣ci artyku艂u. Kolejn膮 instytucj膮 jest Gie艂da Papier贸w Warto艣ciowych, kt贸ra odpowiada m.in. Za organizowanie publicznego obrotu papierami warto艣ciowymi. Poprzez sprawne kierowanie strumieni pieni臋偶nych rynek umo偶liwia optymalne lokowanie kapita艂u przez inwestor贸w, w tym oszcz臋dno艣ci gospodarstw domowych.

Owe systemy nie tylko rozliczaj膮 zawierane transakcje, ale umo偶liwiaj膮 tak偶e finansowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej i powsta艂ych deficyt贸w bud偶etowych. Na popyt i poda偶 na tym rynku wp艂ywaj膮 kursy walut, czyli – m贸wi膮c najpro艣ciej – stosunek jednej waluty do drugiej. W Polsce zawieranie transakcji na walutach instrument贸w pochodnych mo偶e si臋 odbywa膰 zar贸wno w bankach czy na Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych w Warszawie, jak i w Warszawskiej Gie艂dzie Towarowej. Ka偶dy z tych segment贸w odgrywa inn膮 rol臋 w zaspokajaniu potrzeb uczestnik贸w rynku finansowego.

podzia艂 rynku finansowego

W tym celu podejmuje decyzj臋 o emisji nowych akcji, po cenie emisyjnej r贸wnej 80 z艂. Dziel膮c wielko艣膰 potrzebnego kapita艂u (10 mln z艂) przez cen臋 emisyjn膮 (80 z艂) otrzymujemy liczb臋 akcji nowej emisji r贸wn膮 125 tys. Wynika z tego, 偶e na jedn膮 akcj臋 nowej emisji przypadaj膮 cztery akcje b臋d膮ce na rynku.

Wszystkie sektory rynku finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego

Fundusz inwestycyjny jest to instytucja zbiorowego inwestowania. Oznacza to, 偶e indywidualny inwestor mo偶e sta膰 si臋 uczestnikiem tego funduszu poprzez wniesienie do niego swojego kapita艂u. Zadaniem funduszu inwestycyjnego jest inwestowanie powierzonych mu 艣rodk贸w.

Indeksem podstawowym jest tutaj warto艣膰 indeksu WIG20. B) poczekanie do terminu realizacji kontraktu i rozliczenie go po cenie r贸wnej warto艣ci indeksu podstawowego. Zawarcie kontraktu oznacza przyj臋cie zobowi膮zania przez obie strony kontraktu i teoretycznie nic nie kosztuje.

  • Punkt X oznacza cen臋 kontraktu (w powy偶szym przyk艂adzie 75 z艂).
  • Nie wierzcie, je艣li Wam powiedz膮, 偶e rozumienie terminu 鈥瀝ynek finansowy鈥 oraz znajomo艣膰 jego struktur i funkcji to niezb臋dna informacja dla ka偶dego tradera.
  • Dodatkowo, za jego po艣rednictwem mo偶liwe jest dokonanie wyceny jednostek gospodarczych.
  • O nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006 nr 157 poz. 1119).
  • Instrumenty pochodne to takie instrumenty finansowe, kt贸re pochodz膮 od innych 鈥 tzw.
  • Wierzymy, 偶e dzi臋ki tradingowi online b臋dziesz w stanie zrealizowa膰 swoje marzenia i wyznaczone cele.

Niestety, oznacza to jednocze艣nie, 偶e s膮 ma艂o zyskowne. Ten pierwotny termin zapadalno艣ci w przypadku instrument贸w rynku pieni臋偶nego nie mo偶e osi膮gn膮膰 jednego roku. W praktyce oznacza to, 偶e 鈥瀗ajd艂u偶szymi鈥 instrumentami rynku pieni臋偶nego s膮 bony 52-tygodniowe, ale mo偶e oczywi艣cie by膰 kr贸tszy 鈥 np. Rynek finansowy w Polsce to miejsce, gdzie odbywaj膮 si臋 w艂a艣nie tego typu transakcje. W tym rozdziale przedstawione zosta艂y podstawowe zagadnienia dotycz膮ce inwestowania w obligacje, akcje oraz instrumenty pochodne.

Praktyk rynkowy 鈥 potrafi prze艂o偶y膰 wiedz臋 teoretyczn膮 na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzysta膰 je na realnym rynku. Rynek pieni臋偶ny przeznaczony jest do deponowania lub kredytowania 艣rodk贸w finansowych na okres do jednego roku. Natomiast rynek akcji i obligacji jest rynkiem 艣rednio- lub d艂ugoterminowych transakcji i nazywany jest rynkiem d艂ugoterminowym, ale w贸wczas b臋dzie to rynek kapita艂owy.

Funkcje rynku finansowego

Jego zadaniem jest zdobycie pieni臋dzy dla emitenta, decyzja o sposobie przeprowadzenia emisji, wyznaczenie ceny emisyjnej oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Cen臋 emisyjn膮 ustala si臋 poprzez wycen臋 warto艣ci danego projektu. Aby da膰 zarobi膰 r贸wnie偶 i inwestorom jej poziom jest zazwyczaj minimalnie ni偶szy od odpowiedniego u艂amka warto艣ci sp贸艂ki.

podzia艂 rynku finansowego

Mo偶liwa jest te偶 sytuacja, w kt贸rej inwestor decyduje si臋 sprzeda膰 obligacj臋 przed terminem wykupu na rynku wt贸rnym. Wtedy nie mo偶na okre艣li膰 dok艂adnie p艂atno艣ci, jak膮 inwestor otrzyma w momencie zako艅czenia inwestycji, gdy偶 nie jest dzi艣 znana przysz艂a cena obligacji na rynku wt贸rnym. Zar贸wno instrument finansowy, jak i papier warto艣ciowy, okre艣lone s膮 formalnie w polskim prawie. Reguluje to ustawa z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z 9 listopada 2018, Dziennik Ustaw 2018, poz. 2286). Szczeg贸lnym przypadkiem instrumentu finansowego jest papier warto艣ciowy.

Podzia艂 rynku – segmenty

W systemie gospodarki scentralizowanej rola papier贸w warto艣ciowych ogranicza艂a si臋 jedynie do uzyskiwania po偶yczek publicznych przez pa艅stwo od ludno艣ci w formie emisji obligacji. Przyj臋te by艂o za艂o偶enie, 偶e obr贸t kapita艂u powinien dokonywa膰 si臋 jedynie przy wykorzystaniu systemu bud偶etowego i bankowego. Spowodowa艂o ForexMT4Systems wska藕nik cyklu dla M1-M15 to likwidacj臋 mo偶liwo艣ci wzajemnego kredytowania si臋 jednostek gospodarczych. Taki system gospodarki mo偶liwy by艂 przy odg贸rnym, dyrektywnym zarz膮dzaniu za pomoc膮 nakaz贸w i limit贸w. W zale偶no艣ci od rodzaju instrumentu b臋d膮cego przedmiotem obrotu, wyr贸偶ni膰 mo偶emy r贸偶ne segmenty rynku finansowego.

To grupa, kt贸ra ponosi odpowiedzialno艣膰 za kreowanie poda偶y. W du偶ym skr贸cie mo偶na zatem powiedzie膰, 偶e te dwie grupy si臋 uzupe艂niaj膮 si臋 wzajemnie swoimi mo偶liwo艣ciami, a co za tym idzie, wp艂ywaj膮 na efektywno艣膰 dzia艂ania rynku finansowego. Ogrom rozmaitych transakcji finansowych sprawia jednak, 偶e rynek finansowy w Polsce jest bardzo rozbudowany. 呕eby wszystko dzia艂a艂o jeszcze efektywniej, wyr贸偶nia si臋 wi臋c na r贸偶ne segmenty. Do najwa偶niejszych nale偶膮 rynek pieni臋偶ny i rynek kapita艂owy. Wyr贸偶nia si臋 r贸wnie偶 rynek pierwotny i wt贸rny, rynek dewizowy, rynek kontrakt贸w terminowych itp.

Rynek finansowy i jego podzia艂

Istot膮 proces贸w finansowych jest wymiana kapita艂u w celu osi膮gni臋cia po偶膮danych rezultat贸w, takich jak na przyk艂ad zysk z inwestycji lub dalszy rozw贸j. Transakcje tego typu powinny by膰 korzystne dla obu stron, Spadki dolara w miar臋 eskalacji akcji jednak s膮 on niepozbawione zupe艂nie ryzyka. Jego stopie艅 mo偶na dostosowa膰 do w艂asnych preferencji, wybieraj膮c konkretne instrumenty finansowe. Jakie instrumenty finansowe wchodz膮 w sk艂ad rynku kapita艂owego?

Do najbardziej znanych w Polsce nale偶膮 kontrakty okre艣lone terminem oraz opcje na indeksy gie艂dowe, a tak偶e r贸偶ne akcje, obligacje czy stopy procentowe. Na rysunku tym na osi odci臋tych zaznaczona jest warto艣膰 indeksu podstawowego w terminie Brexit nast膮pi na 31 pa藕dziernika, pomimo PM niepodpisane 偶膮danie op贸藕nienia, UK m贸wi wyga艣ni臋cia opcji 鈥 w powy偶szym przyk艂adzie jest to cena akcji sp贸艂ki A, za艣 na osi rz臋dnych doch贸d inwestora. Punkt X oznacza cen臋 kontraktu (w powy偶szym przyk艂adzie 75 z艂). W ramach instrument贸w d艂u偶nych wyr贸偶ni膰 mo偶na dwie du偶e klasy.

Struktura rynku finansowego

Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e inwestorzy podj臋li w艂a艣ciwe decyzje. Nie zawsze ceny kontrakt贸w na rynku kszta艂tuj膮 si臋 tak, 偶e uda si臋 sprzeda膰 kontrakt po wy偶szej cenie ni偶 cena zakupu lub kupi膰 kontrakt po ni偶szej cenie ni偶 cena sprzeda偶y. Obaj inwestorzy dotrzymali otwarte pozycje do terminu realizacji, czyli 21 grudnia 2018. W terminie rozliczenia warto艣膰 kontraktu wynosi艂a 2251 punkt贸w. Rozwa偶my kontrakt futures na WIG20, notowany w dniu 15 pa藕dziernika 2018. Przy realizacji tego kontraktu przyjmuje si臋, 偶e 1 punkt indeksu jest r贸wny 20 z艂.

Jest to jedyny rodzaj opcji, kt贸ry wyst臋puje na Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych w Warszawie, mianowicie opcja na WIG20. W opcji tej indeksem podstawowym jest warto艣膰 indeksu WIG20. Opcja put jest to prawo do otrzymania sumy pieni臋偶nej zale偶nej od r贸偶nicy mi臋dzy cen膮 wykonania a warto艣ci膮 indeksu podstawowego w ustalonym okresie. Opcja call jest to prawo do otrzymania sumy pieni臋偶nej zale偶nej od r贸偶nicy mi臋dzy warto艣ci膮 indeksu podstawowego a cen膮 wykonania w ustalonym okresie.

Po pierwsze, o instrumencie pochodnym mo偶na m贸wi膰 wtedy, gdy jest okre艣lony tzw. Cz臋sto tym indeksem jest cena instrumentu finansowego, np. Indeks gie艂dy akcji, stopa procentowa, cena ropy naftowej, cena z艂ota itp. Po drugie, efekt inwestycji w instrument pochodny zale偶y w du偶ym stopniu od kszta艂towania si臋 warto艣ci indeksu podstawowego. To uzasadnia stosowanie nazwy 鈥瀒nstrument pochodny鈥, kt贸ry po prostu 鈥瀙ochodzi鈥 od indeksu podstawowego.